Barcelona des de casa amb ulls d'infants

Condicions de participació

El web estimatdiari.barcelona, creat per l’Ajuntament de Barcelona, interpel·la els nens i les nenes de la ciutat perquè comparteixin les seves creacions (dibuixos, pintures, relats...) amb l’objectiu de crear un diari que reculli el punt de vista dels infants durant la crisi provocada per la Covid-19.

Estimat Diari BCN vol afavorir la participació dels infants i les seves famílies, sempre sota uns paràmetres de qualitat que exclouen insults, desqualificacions i consideracions no relacionats amb el tema en qüestió.

Per formar part d’aquesta iniciativa i enviar les creacions elaborades pels infants, cal respectar les condicions de participació següents:

- La persona encarregada d’omplir el formulari de participació, amb les seves pròpies dades de contacte, ha de ser el/la representant legal de l’infant. No es permet la inclusió de dades de caràcter personal de l’infant, més enllà del seu nom de pila.

- El Diari es reserva el dret d’eliminar comentaris que es considerin inadequats o puguin ser lesius contra els drets de tercers. No s’admetrà cap obra que inclogui expressions o continguts insultants, xenòfobs, racistes, homòfobs, difamatoris o de qualsevol altre tipus o que incitin a qualsevol tipus de discriminació o violència.

- Tampoc s’admetran aquelles obres que continguin dades de caràcter personal, com per exemple les que incloguin una signatura amb noms i cognoms amb la qual es pugui identificar l’infant.

- Són benvinguts tots els comentaris dels infants que contribueixin a enriquir el contingut i la qualitat del Diari, i sobretot aquells que expliquin el significat de la seva creació.

- Les aportacions dels infants seran validades per un equip de moderació que en decidirà la publicació o l’arxivament.

- A fi de preservar el dret a la intimitat i a la protecció de dades personals, tampoc s’admetran les fotografies en què apareguin persones a les quals se’ls vegi la cara o que puguin ser fàcilment identificables.  

Propietat intel·lectual 

En enviar una obra al web estimatdiari.barcelona, el pare, mare o tutor/a de l’infant, com a representant legal d’aquest, accepta expressament que el lliurament de l’obra comporta la cessió dels drets d’explotació a favor de l’Ajuntament de Barcelona, amb caràcter gratuït i no exclusiu. En concret, se cedeixen els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa l’explotació en línia) i transformació de l’obra, en qualsevol format o modalitat, sense límit territorial i durant tot el termini de durada dels drets d’explotació previst per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

D'aquesta manera, el/la representant legal de l’infant accepta que l’Ajuntament de Barcelona publiqui l’obra al web Estimat Diari, així com en altres entorns vinculats propis de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de donar a conèixer el testimoni dels infants en aquest moment històric.

En el marc de la cessió de drets anterior, el representant legal de l’infant autoritza expressament l’Ajuntament de Barcelona a explotar l’obra a través de llicències públiques del tipus Creative Commons, o qualsevol altra, excloent la utilització comercial de l’obra i la possibilitat de fer-ne obres derivades.

El contingut enviat a través del web estimatdiari.barcelona no pot incloure propietat intel·lectual de tercers (com per exemple material protegit per drets d'autor), tret que s'hagi rebut el permís d'aquest tercer o es tingui dret a fer-ho d'acord amb la normativa aplicable, circumstància que caldrà acreditar adequadament en el moment de formalitzar la participació. El/la representant legal de l'infant és legalment responsable del contingut que s'enviï a aquest web.

L’Ajuntament de Barcelona queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat en relació a qualsevol reclamació de tercers que, a resultes d’una correcta explotació per part de l’Ajuntament dels drets cedits en virtut de les condicions de participació en el web Estimat Diari, es pugui derivar en relació a la preexistència de drets de propietat intel·lectual respecte del contingut enviat a través del web. Així mateix, qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació a la preexistència de drets de propietat intel.lectual podrà comportar la retirada immediata del contingut en qüestió del web Estimat Diari.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d'algun dret de propietat intel·lectual ha de notificar-ho a l'Ajuntament, indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

Protecció de dades personals 

En enviar dades personals mitjançant el formulari de participació d’aquest web, el representant legal de l’infant consent el tractament de les seves dades personals per part de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat que es publiqui l’obra enviada i d'acord amb el tractament de dades 0191 - Gestió d'equipaments i activitats infantils promogudes o gestionades per l'Ajuntament de Barcelona.

En cas d’acceptar rebre informació relacionada amb la iniciativa Estimat Diari BCN, via correu electrònic, el representant legal també accepta el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, d’acord amb el tractament  0162 - “Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal”.

Ambdues finalitats estan legitimades segons el consentiment de la persona interessada. 
Tret d’obligació legal, les dades aportades no se cediran a tercers i s’eliminaran un cop es compleixin les obligacions derivades de la gestió sol·licitada. Tens dret a accedir a les teves dades, rectificar-les i suprimir-les, i també altres drets sobre aquestes dades. Pots consultar informació addicional sobre el tractament i la protecció de dades a ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades